Deze Algemene Voorwaarden regelen Uw gebruik van de Diensten die U bij Beeple afneemt. Door gebruik te maken van deze Diensten verklaart U zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en verklaart U dat er geen andere voorwaarden van toepassing zullen zijn, uitgezonderd indien deze aanvaard zijn in een schriftelijke overeenkomst tussen U en Beeple.

Beeple BVBA (“Beeple”) is een Belgische Vennootschap met hoofdkantoor te Gitschotellei 119, 2600 Berchem en is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0647.889.625. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze website www.beeple.eu.

Er kan hierna op de volgende wijzen naar Beeple worden verwezen: “Wij” of “Ons”. Naar U kan als volgt worden verwezen: “Klant” of “Uw Onderneming”.

Individueel kunnen Beeple en de Klant als “Partij” worden aangeduid of samen als “Partijen”.

1. DEFINITIES

Account Gegevens:
betekent de login en het paswoord van de Klant om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten;

Data:
betekent de informatie, gegevens, teksten, materialen die de Klant in het kader van de Diensten deelt of ter beschikking stelt op het Platform;

Diensten:
betekent de door de Klant gekozen toepassingen en alle prestaties en functionaliteiten die Beeple in verband daarmee levert, inclusief het beheer, de ter beschikking stelling en de uitbating van het Platform;

Intellectuele Eigendomsrechten: 
betekent, intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, rechten in logos, uitvindingen, bedrijfsgeheimen en knowhow, tekeningen- en modellenrechten, octrooien, merkenrechten, databankrechten, alle rechten op computer software en data, alle immateriële rechten m.b.t. het voorgaande, in elk geval in de gehele wereld en al dan niet geregistreerd; en met inbegrip van alle goedgekeurde registraties en aanvragen voor registraties, vernieuwingen of uitbreidingen, het recht om schade te vorderen in geval van inbreuken en alle andere gelijkaardige vormen van bescherming die gelden waar ook ter wereld;

Persoonsgegevens
betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Platform
betekent de hardware en Software via de dewelke de Diensten worden geleverd;

Software
betekent het computerprogramma dat deel uitmaakt van de Diensten en op het Platform is geïnstalleerd;

2. DIENSTEN

2.1. Beeple verleent de Klant toegang tot en een gebruiksrecht op de Diensten, nadat de Klant heeft aangegeven welke Diensten zij wenst af te nemen en nadat zij het inschrijvingsproces op de website volledig heeft afgerond, daarin begrepen de expliciete aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

2.2. De onderscheiden Diensten worden op de website van Beeple in detail uiteengezet. Specificaties i.v.m. de technische kenmerken en functionaliteiten van de Diensten zijn beschikbaar op de website of kunnen bij Beeple verkregen worden op eenvoudig verzoek.

2.3. Het toegangsrecht en gebruiksrecht op de Diensten wordt aan de Klant op een niet-exclusieve en niet-overdraagbare wijze toegekend en geldt voor de gehele wereld.

2.4. De Diensten faciliteren o.a. een aantal aspecten van de hoedanigheid van de Klant als werkgever. In geen enkel geval neemt Beeple taken van de Klant over die verbonden zijn aan die hoedanigheid. De Klant zal te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijven ten aanzien van haar werknemers en ten aanzien van derden voor wat betreft haar hoedanigheid als werkgever. De Klant zal haar wettelijke verplichtingen t.a.v. haar werknemers zelf blijven nakomen. Via de Diensten ondersteunt Beeple haar Klanten, maar treedt in geen geval in de plaats van de Klanten. Door de verlening van de Diensten ontstaat geen enkele band tussen Beeple en de werknemers van de Klant.

2.5. De Diensten worden verleend zonder enige garantie op een bepaalde toepassing, anders dan zoals beschreven op Onze website of in documenten door Beeple uitgegeven.

2.6. De Klant verkrijgt toegang tot de Diensten door zich aan te melden met de Account Gegevens. De Account Gegevens mogen enkel worden gebruikt door de Klant en niet worden doorgegeven aan andere ondernemingen, al dan niet verbonden ondernemingen.

2.7. Voor de uitvoering van de Diensten, kan Beeple, zonder daarover overleg te moeten plegen met de Klant, beroep doen op een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot, hostingdienstverleners.

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

3.1. De Klant dient zijn Account Gegevens te allen tijde geheim te houden. De Account Gegevens mogen enkel worden meegedeeld aan medewerkers die gebruik dienen te maken van de Diensten. De Klant zal redelijke, technische en organisatorische maatregelen nemen ten einde de geheimhouding van de Account Gegevens te waarborgen. Op eerste verzoek van Beeple zal de Klant Beeple informeren over de genomen maatregelen. De Klant zal aansprakelijk zijn voor schade die wordt veroorzaakt door het niet-toegestane gebruik van de Account Gegevens.

3.2. De Klant is er toe gehouden om elk verlies of diefstal van zijn Account Gegevens onmiddellijk te melden aan Beeple. Beeple is in dergelijk geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Account Gegevens te blokkeren.

3.3. De Klant is verantwoordelijk voor de eigen hardware en software die noodzakelijk zijn voor een toegang tot de Diensten. Het Platform is compatibel met de meest courant gebruikte informaticasystemen. U kunt bij Beeple informatie verkrijgen met betrekking tot de compatibiliteit van het Platform en Uwsystemen.

3.4. De Klant zal Beeple onverwijld op de hoogte brengen van fouten, beperkingen of problemen die zij ervaart in het Platform.

 

4. DATA

4.1. De Data blijft te allen tijde eigendom van de Klant. Beeple zal de Data enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

4.2. Indien de Data, geheel of gedeeltelijk inbreuk maakt op de rechten van derden (onder andere maar niet beperkt tot auteursrechten) of bij wet niet is toegestaan (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot racistische of lasterlijke Data) zal de Klant Beeple hier onverwijld van op de hoogte brengen en dergelijke data onmiddellijk verwijderen van het Platform (i) zodra de Klant op de hoogte was of redelijkerwijze zou moeten zijn van deze kwalificatie, of (ii) nadat Beeple de Klant heeft verzocht om dit te doen. Beeple kan in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die wordt veroorzaakt door Data. Deze aansprakelijkheid berust bij de Klant.

4.3. De Klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Data vrij is van fouten, computervirussen, bugs of andere tekortkomingen die het Platform of de Data van derden die op het Platform staat, kunnen schaden.

4.4. Beeple zal ten laatste na de beëindiging van de Algemene Voorwaarden de Data anonimiseren. Dat betekent dat Beeple er voor zal zorgen dat de Data geen betrekking meer heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en dat ze zodanig anoniem zijn gemaakt dat de betrokkene niet of niet meer identificeerbaar is. Beeple is gerechtigd om, ook na de beëindiging, deze geanonimiseerde Data te gebruiken voor statistieke en analytische doeleinden om bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het verbeteren van haar Diensten en om nieuwe diensten te ontwikkelen.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Diensten en op het Platform behoren in hun volledigheid toe aan Beeple. Via deze Algemene Voorwaarden worden op geen enkele wijze Intellectuele Eigendomsrechten overdragen van Beeple aan de Klant.

5.2. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Data behoren toe aan de Klant. De Klant verleent aan Beeple het recht om deze Data te gebruiken ten einde de Diensten te kunnen aanbieden, haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden na te komen en zoals elders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

6. BETALING

6.1. Partijen komen overeen dat de Klant een vergoeding verschuldigd zal zijn in overeenstemming met het prijsoverzicht, zoals beschikbaar op Onze website of op individueel verzoek.

6.2. Partijen komen overeen dat de vergoeding een vergoeding vormt voor het gebruiksrecht zoals bepaald in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden.

6.3. De vergoeding dient te worden betaald op het moment dat U daartoe wordt uitgenodigd in het inschrijvingsproces of zoals eventueel anders aangegeven op de facturen die door Ons worden verzonden (vervaldag).

6.4. Bij niet-betaling van een vergoeding of een factuur binnen de daartoe gestelde termijn behoudt Beeple het recht om vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest aan te rekenen ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van EUR 250,00, onverminderd ons recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij niet-betaling van een vergoeding of een factuur binnen een termijn van 25 dagen na vervaldag, wordt het onbetaalde factuurbedrag overgemaakt aan een externe partij. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de Klant.

6.5. Wij hebben het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de verlening van onze Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant enige verplichting ten aanzien van Ons, waarin begrepen de betalingsverplichting, om welke reden dan ook niet nakomt. De Klant erkent dat zij haar verplichting tot betaling zelf nooit kan opschorten.

6.6. Onze facturen worden als onherroepelijk aanvaard beschouwd indien zij niet binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum worden geprotesteerd. Deze termijn is een vervaltermijn. Het protest van een factuur zal door ons enkel en alleen in aanmerking genomen worden indien dit schriftelijk gebeurt per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Beeple of per e-mail aan invoice@beeple.eu. Elk protest van een factuur dient minstens de volgende gegevens te bevatten: (i) de datum van de factuur en het factuurnummer, (ii) het onderdeel van de factuur dat wordt geprotesteerd en (iii) een uitdrukkelijke motivering voor het protest.

6.7. Beeple mag op eigen initiatief de vergoeding wijzigen. Ingeval de vergoeding in een periode van twaalf maanden met meer dan 10% wordt verhoogd, heeft De Klant het recht om de Algemene Voorwaarden te beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden. De Klant dient deze beëindiging schriftelijk of via e-mail aan Beeple mee te delen binnen een termijn van vijftien dagen na de publicatie of bekendmaking van de verhoging waardoor bovenvermelde drempel wordt bereikt.

7. UPDATES (WIJZIGINGEN AAN DE SOFTWARE)

7.1. Beeple kan op eigen initiatief updates en/of aanpassingen uitvoeren aan het Platform. Deze updates en/of aanpassingen worden automatisch uitgevoerd, zonder dat de Klant hiervoor zijn toestemming moet verlenen en waardoor de Klant steeds van de meest recente versie kan genieten.

7.2. Er zal geen vergoeding worden aangerekend voor updates en/of aanpassingen die Beeple op eigen initiatief heeft uitgevoerd.

7.3. Uitgevoerde updates en/of aanpassingen worden geacht deel uit te maken van het Platform en onderworpen te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

7.4. Updates en/of aanpassingen kunnen een impact hebben op de werking en beschikbaarheid van het Platform. Beeple zal redelijke inspanningen leveren om deze impact tot een minimum te beperken.

8. PERSOONSGEGEVENS

8.1. Beeple benadrukt dat het bij de verwerking van de Data, waaronder Persoonsgegevens, slechts zal optreden als een verwerker in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonlijke gegevens (“Privacywet”). De Klant zal optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens. Wij zullen geen Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan het verlenen van de Diensten, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen deze Persoonsgegevens enkel verwerken ten Uwe behoeve en in de context van deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

8.2. De Klant is verantwoordelijk om haar haar verplichtingen, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens, zoals bepaald de Privacywet, na te komen.

8.3. Beeple bevestigt dat het haar verplichtingen als verwerker van Persoonsgegevens conform de Privacywet naleeft. Dit houdt onder meer in dat Wij waar mogelijk zullen overgaan tot de pseudonimisering en versleuteling van de Persoonsgegevens en de technische en organisatorische maatregelen nemen voor de verwerking van Persoonsgegevens.

8.4. Teneinde Beeple toe te laten om de Diensten te verlenen, zal de Klant minstens volgende Persoonsgegevens overmaken:

-   Naam, adres, rijksregisternummer, nationaliteit, e-mail, telefoonnummer, contactgegevens in geval van nood, bankrekeningnummer, geboorteplaats, sociaal statuut, profielfoto.

8.5. Indien de Klant ook Persoonsgegevens die gezondheid betreffen overmaakt aan Beeple, moet de Klant Beeple hiervan expliciet op de hoogte brengen.

8.6. Beeple zal mogelijks, voor het verwerken van Persoonsgegevens, beroep doen op een derde partij, zoals bepaald in artikel 2.7 van deze Algemene Voorwaarden, maar is daar niet toe verplicht. Deze derde partij zal worden gekwalificeerd als een sub-verwerker. De sub-verwerker wordt door Beeple expliciet verzocht om de Persoonsgegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte te verwerken. Beeple geeft aan dat deze sub-verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. U gaat akkoord met het gebruik van deze sub-verwerker.

8.7. Beeple mag de door U verstrekte Persoonsgegevens verder gebruiken voor statistische en analytische doeleinden.

8.8. Beeple zal deze Persoonsgegevens bijhouden voor de duurtijd van deze Algemene Voorwaarden. Bij de Beëindiging van deze Algemene Voorwoorden zullen deze persoonsgegevens worden verwijderd of worden geanonimiseerd, zoals bepaald in artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden.

9. BESCHIKBAARHEID (SERVICE LEVEL)

9.1. Beeple streeft ernaar en zal alle nodige en redelijke inspanningen leveren om het Platform aan de klant beschikbaar te stellen gedurende 99,99% van de tijd (berekend vanaf middernacht op de eerste dag van de maand tot middernacht op de laatste dag van de maand). Dit betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

9.2. Partijen bevestigen dat Beeple niet aansprakelijk zal zijn voor onbeschikbaarheid van het Platform, te wijten aan:

-  Overmacht;

-  Omstandigheden toerekenbaar aan de Klant;

-  Omstandigheden toerekenbaar aan derde partijen;

-  Onderhoud (inclusief updates en aanpassing) van het Platform

9.3. Omstandigheden opgenoemd in artikel 9.2 zullen niet worden meegerekend in de beschikbaarheidspercentage opgenoemd in artikel 9.1.

9.4. Beeple zal de klant minstens 24 uur op voorhand informeren over gepland onderhoud (inclusief updates en aanpassingen) van het Platform.

9.5. De enige vergoeding die Klant kan verkrijgen voor het niet bereiken van het beschikbaarheidspercentage is de mogelijkheid om 5% extra vacatures/dagen/uren/personen te mogen invullen zonder dat hiervoor een vergoeding zal worden aangerekend.

10.   HELPDESK EN ONDERSTEUNING

10.1. De Klant kan beroep doen op een helpdesk en op ondersteuning vanwege Beeple. Voorwaarden en tarieven hiervoor zijn beschikbaar op onze website of op individueel verzoek.

11.   DUUR EN BEËINDIGING

11.1. De duurtijd van deze Algemene Voorwaarden stemt overeen met de formule die de Klant heeft gekozen bij het inschrijvingsproces voor de Diensten.

11.2. Indien de Klant haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet nakomt (behalve in geval van bedrog of grove nalatigheid), zal Beeple, zonder enige formaliteit, de Klant in gebreke stellen. De Klant heeft een periode van vijftien dagen, volgend op de ingebrekestelling, om haar contractuele verplichtingen na te komen. Indien de Klant hier niet aan tegemoet komt, kwalificeert dit zich als een grove nalatigheid.

11.3. In geval van bedrog of grove nalatigheid heeft Beeple het recht om deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang, zonder enige formaliteit, te beëindigen. De reeds betaalde vergoedingen, ook deze die betrekking hebben op de nog resterende looptijd, blijven definitief verworven door Beeple.

12.   AANSPRAKELIJKHEID

Beeple zal niet aansprakelijk voor of gehouden zijn tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behoudens ingeval deze schade werd veroorzaakt door bedrog en opzettelijke fout vanwege Beeple.

12.1. In geen enkel geval zal Beeple gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding die hoger ligt dan de vergoeding de Klant in de laatste 12 maand voorafgaand aan het schadegeval heeft betaald.

12.2. De Klant zal Beeple en derde partijen, aangesteld door Beeple voor het uitvoeren van de Diensten, vrijwaren en bijstaan in rechte voor elke schade (waaronder maar niet beperkt tot gerechts- en advocatenkosten) die door de Klant werd veroorzaakt ten gevolge van het niet naleven van haar contractueleverplichtingen.

13.   AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1. Beeple kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wij zullen de Klant over dergelijke wijzigingen informeren via e-mail of meldingen in de Software. Deze aangepaste voorwaarden treden automatisch in werking de dertigste dag na publicatie of bekendmaking van deze aangepaste Algemene Voorwaarden. In geval de aanpassing betrekking heeft op wezenlijke elementen van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant gerechtigd om de onderhavige contractuele relatie te beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende deze opzegtermijn zullen de aangepast Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn. De Klant dient deze beëindiging schriftelijk of via e-mail aan Beeple mee te delen binnen een termijn van vijftien dagen na de publicatie of bekendmaking van de aangepaste Algemene Voorwaarden.

14.   OVERIGE BEPALINGEN

14.1. De Klant erkent en aanvaardt dat een eventuele wijziging in het aandeelhouderschap of bestuur van Beeple geen aanleiding kan geven tot beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden.

14.2. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerd door het Belgisch recht.

14.3. De rechtbanken en hoven van Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd inzake geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.